Θεματικές:

– Πρόσφυγες και οικονομικές ανάπτυξη
– Πολιτικές συμπερίληψης
– Συμπερίληψη και κατοικία, πολεοδομικές και οικιστικές αλλαγές
– Εργασία και φύλο
– Προσφυγικό κεφάλαιο και πατρίδες προέλευσης
– Εσωτερική μετανάστευση και αστικοποίηση
– Πρόσφυγες και πολιτισμικό κεφάλαιο (μελέτες περίπτωσης)
– Συγκριτικά παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης
– Διεθνείς οργανισμοί, αναπτυξιακή βοήθεια και πρόσφυγες
– Εκπαίδευση-γλώσσα-χώρα υποδοχής
– Μουσειακές, λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές αποτυπώσεις